Erfolg: Afghanische Geflüchtete erhalten ab jetzt mindestens einen F-Ausweis

یک گام موفقیت برای پناهندگان اهل افغانستان در کشور سوئیس:
پناهندگان افغانستانی از اکنون حداقل اقامت موقت نوع “F” دریافت خواهند کرد.
بالاخره دبیرخانه ادره مهاجرت سوئیس نیز حداقل تقاضای ما را پذیرفت که افرادی که از افغانستان به سوئیس فرار کرده اند یا میکنند حفاظت صورت می‌گیرد.

Success: Afghan refugees now receive at least an F permit

Succès : les réfugié∙es afghan∙es obtiennent désormais au moins un permis F
Türkisch

Gegen die Taliban sein, heisst auch Solidarität mit geflüchteten Afghan*innen

Schutz für alle, die aus Afghanistan fliehen!

Endlich akzeptiert auch das Staatssekretariat für Migration diese Minimalforderung. Seit dem 13. Januar 2022 gelten in der Schweiz neue Regeln für Asylsuchende aus Afghanistan: Wer neu ankommt, erhält mindestens eine vorläufige Aufnahme (F-Ausweis). Abgewiesene Afghan*innen, die aktuell in der Nothilfe isoliert werden, müssen ein Folgeasylgesuch einreichen, um den Ausweis F zu erhalten, sonst bleiben sie in der Nothilfe. Das SEM verzichtet leider auf eine einfache und schnelle Lösung. Weiter schliesst das SEM leider Afghan*innen, die eine lange Gefängnisstrafe absassen, vom Schutz aus und bestraft sie doppelt. Nach der abgesessenen Haftstrafe erhalten sie keine vorläufige Aufnahme, sondern werden weiterhin in der Nothilfe isoliert.

یک گام موفقیت برای پناهندگان اهل افغانستان در کشور سوئیس:
پناهندگان افغانستانی از اکنون حداقل اقامت موقت نوع “F” دریافت خواهند کرد.
بالاخره دبیرخانه ادره مهاجرت سوئیس نیز حداقل تقاضای ما را پذیرفت که افرادی که از افغانستان به سوئیس فرار کرده اند یا میکنند حفاظت صورت می‌گیرد.


از تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲، قوانین جدیدی در سوئیس برای پناهجویان اهل اعمال می شود:
پناهجویان تازه‌ وارد حداقل مدرک اقامت موقت نوع اف را دریافت می کنند. پناهجویان افغانستانی که درخواست پناهندگی شان رد شده و در حال حاضر با کمک های اضطراری در انزوا قرار دارند، باید برای دریافت مدرک موقت نوع اف باری دیگر درخواست پناهندگی دهند، در غیر این صورت در سیستم کمک های ناچیز اضطراری باقی خواهند ماند. متأسفانه اداره مهاجرت سوئیس راه حل ساده و سریعی ارائه نمی دهد. علاوه بر این، اداره مهاجرت پناهجویانی را که محکومیت طولانی مدت در زندان را گذرانده‌اند از این شانس محروم می‌کند و به این صورت آنها را دو بار مجازات می‌کند. پس از گذراندن دوران حبس، آنها مدرک موقت نوع “F” دریافت نخواهند کرد و همچنان در انزوا باقی مانده و با دریافت کمک های اضطراری نا چیز به زندگی در سوئیس ادامه خواهند داد.

Hier die neue Regel in den Worten des SEM

In einem Brief an die Kantone schreibt das SEM: „Aufgrund der Lage in Afghanistan und weil nach wie vor nicht mit einer baldigen Wiederaufnahme von Rückführungen gerechnet werden kann, passt das SEM seine Praxis betreffend weggewiesenen afghanischen Staatsangehörigen an. Liegt ein Folgegesuch vor oder ist der Fall vor dem Bundesverwaltungsgericht hängig, ordnet das SEM grundsätzlich eine vorläufige Aufnahme an. Ausgenommen davon sind erheblich straffällige Personen (Strafe ein Jahr oder mehr oder Landesverweis) oder Personen, die eine Gefährdung der inneren Sicherheit und Ordnung der Schweiz darstellen“.

Abgewiesene Afghan*innen müssen ein Asylfolgegesuch einreichen

Das Asylfolgegesuch ist das Gleiche wie ein Mehrfachgesuch. Es ist aber kein Wiedererwägungsgesuch. In einem Brief muss erklärt werden, dass sich die Lage in Afghanistan hinsichtlich der Flüchtlingseigenschaft seit dem letzten Asylgesuch verändert hat. Wir empfehlen allen sich bei Rechtsberatungsstellen zu informieren, um dieses Gesuch zu schreiben.

Die Behörden sollen sofort alle betroffenen Personen informieren, damit diese endlich ihre Rechte geltend machen können. Bisher wurde dies unterlassen. Eine Frechheit gegenüber den Betroffenen

Migrant Solidarity Network

Success: Afghan refugees now receive at least an F permit

Protection for all who flee from Afghanistan! Finally, the State Secretariat for Migration also accepts our minimum demand. Since January 13, 2022, new rules apply in Switzerland for asylum seekers from Afghanistan: New arrivals receive at least a temporary admission (F permit). Rejected Afghans who are currently isolated in emergency help must submit a follow-up asylum application in order to receive the F permit, otherwise they will remain in emergency help. The SEM renounces a simple and quick solution. Furthermore, the SEM excludes Afghans who have served a long prison sentence from protection and punishes them twice. After serving their prison sentence, they will continue to be isolated in emergency aid instead of receiving an F permit.

Here is the new rule in the words of the SEM

In a letter to the cantons, the SEM writes: “Due to the situation in Afghanistan and because repatriations are still not expected to resume soon, the SEM is adapting its practice regarding expelled Afghan nationals. If there is a follow-up application or if the case is pending before the Federal Administrative Court, the SEM generally orders temporary admission. Exceptions to this rule are persons who have committed serious criminal offences (sentence of one year or more or expulsion from the country) or persons who pose a threat to Switzerland’s internal security and order”.

Rejected Afghan*s must submit a follow-up asylum application

The asylum follow-up application is the same as a multiple application. However, it is not a reconsideration application. A letter must explain that the situation in Afghanistan regarding refugee status has changed since the last asylum application. We recommend everyone to get information from legal advice centers to write this request.


Succès : les réfugié∙es afghan∙es obtiennent désormais au moins un permis F.

Une protection pour tou∙tes ceux∙celles qui fuient l’Afghanistan ! Le Secrétariat d’Etat aux migrations accepte enfin notre exigence minimale. Depuis le 13 janvier 2022, de nouvelles règles s’appliquent en Suisse pour les demandeur∙ses d’asile en provenance d’Afghanistan : les nouve∙lles∙aux arrivant∙es reçoivent au moins une admission provisoire (permis F). Les Afghan∙es débouté∙es qui sont actuellement isolé∙es sous le régime de l’aide d’urgence doivent déposer une demande d’asile de suivi pour obtenir le permis F, sinon il∙elles restent à l’aide d’urgence. Le SEM renonce malheureusement à une solution simple et rapide. De plus, le SEM exclut malheureusement de la protection les Afghan∙es qui ont purgé une longue peine de prison et les punit doublement. Après avoir purgé leur peine de prison, il∙elles ne reçoivent pas d’admission provisoire, mais continuent à être isolé∙s sous le régime de l’aide d’urgence.

Voici la nouvelle règle, dans sa formulation par le SEM

Dans une lettre adressée aux cantons, le SEM écrit : “En raison de la situation en Afghanistan et parce que l’on ne peut toujours pas s’attendre à une reprise prochaine des rapatriements, le SEM adapte sa pratique concernant les ressortissants afghans expulsés. S’il existe une demande de suivi ou si le cas est en suspens devant le Tribunal administratif fédéral, le SEM ordonne en principe une admission provisoire. Font exception les personnes fortement délinquantes (peine d’un an ou plus ou expulsion) ou les personnes qui représentent une menace pour la sécurité intérieure et l’ordre de la Suisse”.

Les Afghan∙es débouté∙es doivent déposer une demande d’asile ultérieure.

La demande d’asile ultérieure est la même chose qu’une demande multiple. Mais ce n’est pas une demande de réexamen. Dans une lettre, il faut expliquer que la situation en Afghanistan concernant le statut de réfugié a changé depuis la dernière demande d’asile. Nous recommandons à tou∙tes de se renseigner auprès des services de conseil juridique pour écrire cette demande.