آزادی برای افغانستان. همین حالا

دراعتراض به شرایط وخیم افغانستان، حقوق پایمال شده زنان و در حمایت از جبهه مقاومت و قیام ملی در برابر طالبان و مداخله نظامی پاکستان در ولایت پنجشیر، باری دیگر هم صدا در صحنه حضور پیدا می کنیم و با حضور پر رنگ خویش، خشم و انزجار خود را نسبت به طالبان و حامیانشان ابراز مینماییم.

3x Demo: Freiheit für Afghanistan, jetzt!

  • 10.09.2021 | Bern | Bahnhofplatz | 17h
  • 10.09.2021 | Luzern | Bahnhofstrasse 15 | 17h30
  • 11.09.2021 | Lugano | Parco Tassino | 14h30

(DE, EN, FR, IT)

Wir protestieren gegen die schlimme Lage in Afghanistan, gegen die Verletzung der Frauenrechte und gegen die pakistanischen Militärintervention in der Provinz Panjshir. Wir sind voller Wut und Abscheu voller gegen die Taliban und voller Solidarität mit dem Widerstand.

Drei Mal wollen wir in Schweizer Städten bunt auf die Strasse gehen.

EN:
Bern, Lucerne, Lugano: Freedom for Afghanistan, now!

We protest against the terrible situation in Afghanistan, against the violation of women’s rights and against the Pakistani military intervention in Panjshir province. We are full of anger and disgust against the Taliban and full of solidarity with the resistance.

Three times we want to take the streets in Swiss cities in a colorful way.


FR:
Berne, Lucerne, Lugano : Liberté pour l’Afghanistan, maintenant !

Nous manifestons contre la situation désastreuse en Afghanistan, contre la violation des droits des femmes et contre l’intervention militaire pakistanaise dans la province du Panjshir. Nous sommes pleins de colère et de dégoût envers les talibans et pleins de solidarité avec la résistance.

Trois fois, nous voulons prendre les rues des villes suisses en couleur.


IT:
Berna, Lucerna, Lugano: Libertà per l’Afghanistan, ora!

Protestiamo contro la terribile situazione in Afghanistan, contro la violazione dei diritti delle donne e contro l’intervento militare pakistano nella provincia di Panjshir. Siamo pieni di rabbia e disgusto contro i talebani e pieni di solidarietà con la resistenza.

Tre volte vogliamo scendere in strada nelle città svizzere.